ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น จากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

หัวข้อโครงงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน
สถานประกอบการ: บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้จัดทำ:  นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด

ประกาศเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น