ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามภาวะมีงานทำ

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
กติกา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
2. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ https://job.buu.ac.th
3. สุ่มผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รางวัล
ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รางวัล
ผู้โชคดีกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565