การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน

การบริหารสินค้าคงคลังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท้าทายของกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบริหาร stock สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า และกิจกรรมในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

ผลงานพี่ๆปี 4 ที่ไปสหกิจศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อโครงงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน
สถานประกอบการ: บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้จัดทำ: นายวีรวัฒน์ วอนเมือง, นางสาวพรรณปพร กองพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด