คณะโลจิสติกส์ ประกาศคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ