วิชาที่ต้องลงทะเบียน นิสิตเข้าใหม่ ระดับ ป.โท (เข้าเทอม 2) 91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) 91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (Global Logistics Management) 91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management)   ขั้นตอนการลงทะเบียน  https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp  ...
Read More
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PyLog Python for Logistics รุ่น 1
  เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560 - 2579 โดยประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บรรยายโดย… รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ดร.เกษม ปิ่นทอง ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และทีมผู้ช่วยนักวิจัย เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 8...
Read More
ป.โท รุ่น 17/1 91664461 :  เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain) 91653161 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitive Analysis for Logistics and Supply Chain Management) 91665861  :  การทำการค้าแบบมืออาชีพ (Trading Professional) (กลุ่มที่ต้องเลือกลง แผน...
Read More
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ป.โท และเอก
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (3 รอบ) ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 เมษายน 2563 รอบที่...
Read More
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้  - 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ระบบรับสมัคร ระบบการรับสมัคร http://e-admission.buu.ac.th/
Read More
การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน...
Read More
ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5...
Read More
นิสิตใหม่ระดับ ป.โท เปิดเรียนในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 17 สิงหาคม เรียนวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) เวลา 09.00 – 16.30 น. ห้อง 703 อาคารคณะโลจิสติกส์ - 18 สิงหาคม เรียนวิชา การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and...
Read More
วิชาที่ต้องลงทะเบียน สำหรับนิสิตระดับ ป.โท รุ่น 17 รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 62 ทั้ง แผน ก. และ แผน ข. รหัสวิชา  91664161 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) รหัสวิชา  91655361 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) รหัสวิชา  91655161 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic...
Read More
อบรมหลักสูตร การนำเข้า-ส่งออก Smart SMEs รุ่น 2
  การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล...
Read More