รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันคณะโลจิสติกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ แต่ขณะนี้จำนวนอาจารย์จำนวนพอดีกับจำนวนหลักสูตร ดังนั้นหากมีอาจารย์ขอลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น หรือลาไปทำผลงานทางวิชาการ หรือลาออก ก็จะทำให้จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และอาจไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (12) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึงออกประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ