โครงการเตรียมความพร้อม “ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อม “ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการ

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษา 2564

ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team 

————————————–

ครั้งที่/วันที่

รายละเอียดเนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

o   เกริ่นนำการนำเอาแคลคูลัสไปประยุกต์กับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

o   ลิมิตของฟังก์ชั่น (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

o  อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

o  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และจำกัดเขต (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม