ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับผลการประเมินการสอนยอดเยี่ยม
เนื่องด้วยฝ่ายประกันคุณภาพ คณะโลจิสติกส์ ได้ตระหนักถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงสำรวจคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตของคณาจารย์ทุกท่านในคณะโลจิสติกส์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสะท้อนผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการสำรวจพบว่า คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (ยอดเยี่ยม) ทั้งหมด  3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อ.พณณกร ทองหลิ้ม คณะโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีและขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยกย่องแก่อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่มีความทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตของคณะฯ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563 และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ ต่อไป
Read More
รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564 ที่จบ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี) โดยแบ่ง 3 แขนง ดังนี้ 1. แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 2. แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ 3. แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.buulog.com หรือโทรสอบถามข้อมูล โทร. 038-103102
Read More