ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับผลการประเมินการสอนยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับผลการประเมินการสอนยอดเยี่ยม

เนื่องด้วยฝ่ายประกันคุณภาพ คณะโลจิสติกส์ ได้ตระหนักถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงสำรวจคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตของคณาจารย์ทุกท่านในคณะโลจิสติกส์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสะท้อนผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการสำรวจพบว่า คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (ยอดเยี่ยม) ทั้งหมด  3 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง
  2. ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์
  3. อ.พณณกร ทองหลิ้ม

คณะโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีและขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยกย่องแก่อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่มีความทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตของคณะฯ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563 และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ ต่อไป