รายงานสรุปการประชุม C/O Online ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ (TRADE BUILT) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมกับ สภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี เรื่อง แนวทางในการจัดการการออกเอกสาร C/O ในระบบออนไลน์ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบพิจารณาโครงร่างและรูปแบบของกระบวนการออกเอกสาร C/O Online ให้กับลูกค้า
2. หอการค้าจังหวัดชลบุรี ต้องการลดกระบวนการทำงานให้กับลูกค้าที่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองในการรับเอกสาร C/O ตัวจริง
3. พิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงนามและการประทับตรา ว่า จำเป็นต้องใช้ตัวจริงหรือไม่ หรือ สามารถยืนยันผ่านการลงนามและการประทับตราในระบบออนไลน์ โดยให้ลูกค้าสามารถปริ้นท์เอกสารได้เอง หลังจากที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบการขอออกเอกสาร C/O จากสำนักงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับเอกสารตัวจริง รวมไปถึงการนำเอกสารไปใช้ต่อกับหน่ายงานอื่นๆ เช่น ศุลกากร สายเรือ เป็นต้น และ การใช้เอกสารในระดับ International ให้อยู่ในรูปแบบเดี่ยวกัน
4. การออกแบบพิจารณาการสร้างแพลตฟอร์มบนระบบออนไลน์ เพื่อการยืนเอกสารต่างๆ ในขอเอกสาร C/O โดยการแย่งประเภทของเอกสารให้ชัดเจน เช่น Commercial Invoice, Packing list หรือ Bill of Loading (BL) เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของงเจ้าหน้าที่และสะดวกง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้บริการ
5. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการส่งออกให้กับ SME หรือ ผู้ที่สนค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารและการเกษตร โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดย สภาหอการค้าชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ (TRADE BUILT) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ (TRADE BUILT) ผ่านสภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี ให้กับ ธรุกิจ SME และ บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า ส่งออก และ การค้าระหว่างประเทศ