สำหรับการสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561***