รับสมัครนิสิตปริญญาโท โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข (รอบพิเศษ)

คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข
ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
(สมัครออนไลน์ http://e-admission.buu.ac.th)

**เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ ขณะนี้สถาบันภาษาเปิดทดสอบ BUU-GET ครั้งที่ 7
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 กรกฎาคม 2561
วันสอบ 21 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ 27 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการสมัครสอบ http://li.buu.ac.th/buutest.html

**กรณีได้คะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 40 คะแนน)
ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผ่อนผันให้เข้ามาศึกษาต่อได้ (กรณีผ่านการสัมภาษณ์) แต่ภายใน 1 ปีการศึกษาจะต้องมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษผ่าน 50 คะแนน ขึ้นไป