ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์
เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ นั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปีพ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 1 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและสืบสานวิถีชีวิตแบบพุทธศาสนาให้กับบุคลากรและนิสิตและได้ทราบถึงวันสำคัญของคณะฯ  และผู้ร่วมโครงการได้แสดงออกถึงพฤติกรรมซึ่งร่วมกัน สืบอายุพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้เป็นมรดกกันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป    
Read More
ค่ายเยาวชน โลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ปี 2561
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 156 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน...
Read More
รางวัล Misterstar CSR
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมโชค สันติธรรมากร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล Misterstar CSR อาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากการประกวด Misterstar Thailand 2018   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ  และขอเชิญชมเทปบันทึกการประกวด Mister...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Block Chain and Smart Contract ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เรื่อง Money System คลิปโต บล็อกเซน และได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า ผู้จุดประกายวงการ Blockchain ในประเทศไทย มาบรรยายในครั้งนี้
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 86 / 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (สมัครออนไลน์ http://e-admission.buu.ac.th) **เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ ขณะนี้สถาบันภาษาเปิดทดสอบ BUU-GET ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 กรกฎาคม 2561 วันสอบ 21 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ 27 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการสมัครสอบ http://li.buu.ac.th/buutest.html...
Read More
เอกสารแนบ ประกาศเพิ่มเติม-ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ กำหนดการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561
Read More