ค่ายเยาวชน โลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ปี 2561
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 156 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน...
Read More