ค่ายเยาวชน โลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ปี 2561

ค่ายเยาวชน โลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ปี 2561

 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 156 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน 60 คน

 


 โดยวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก สราวุธ ลักษณะโต  รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้ทำการเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการและบรรยายในหัวข้อ    “เปิดโลกสู่เส้นทางอาชีพโลจิสติกส์” หลังจากนั้นคณะผู้จัดได้พานักเรียนสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมกับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา                  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับ พี่ๆ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์

 


                 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักเรียน และสโมสรนิสิตฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากนั้นได้ไปศึกษาดูงาน ที่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)                        และ Whale Logistics Co., LTD โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
พาเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำงานทางด้านสายงานโลจิสติกส์ และเดินทางกลับทำกิจกรรมกลุ่ม

 


                   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ฝ่ายวิชาการ
เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก สราวุธ ลักษณะโต ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ และมอบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิด