ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ นั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปีพ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 1 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและสืบสานวิถีชีวิตแบบพุทธศาสนาให้กับบุคลากรและนิสิตและได้ทราบถึงวันสำคัญของคณะฯ  และผู้ร่วมโครงการได้แสดงออกถึงพฤติกรรมซึ่งร่วมกัน สืบอายุพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้เป็นมรดกกันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป