ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง KA 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสอนวิธีการลงทะเบียนเรียน การใช้ห้องสมุด และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกด้วย