ปฐมนิเทศนิสิตปี 1 สาขาการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (Homeroom Guidance Program for International Trade and Logistics Management Students) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More