ปฐมนิเทศนิสิตปี 1 สาขาการค้าระหว่างประเทศ

ปฐมนิเทศนิสิตปี 1 สาขาการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (Homeroom Guidance Program for International Trade and Logistics Management Students) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตรับทราบระบบการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ กิจกรรมภายในหลักสูตรฯ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตใหม่และอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายและเล่าประสบการณ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ด้วย