ต้อนรับศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์เร้า ธนชลกุล ดร.อรุณี แสงวารีย์ทิพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมขนส่ง จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง KA 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสอนวิธีการลงทะเบียนเรียน การใช้ห้องสมุด และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 80/ 2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ขยายเวลา) นั้น บัดนี้คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More