ต้อนรับศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์เร้า ธนชลกุล ดร.อรุณี แสงวารีย์ทิพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมขนส่ง จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน