รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2018
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง และทีมนักวิจัยโครงการศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ ได้รับรางวัล Silver Awards ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “ระบบปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน” โดยยกตัวอย่างสินค้าน้ำมัน...
Read More