รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2018

รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2018

รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง และทีมนักวิจัยโครงการศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ ได้รับรางวัล Silver Awards ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “ระบบปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน”

โดยยกตัวอย่างสินค้าน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่น 5 บทบาท ได้แก่ ลูกค้า (Customer) พ่อค้า (Trader) ผู้ผลิต (Manufacturer) ตลาดกลาง (Exchange) และผู้ผลิตวัตถุดิบ (Producer) ซึ่งผู้เล่นทุกบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน ดังนี้

  • Customer เช่น กองเรือ สายการบิน รถไฟ กองรถขนส่งขนาดใหญ่ หรือ โรงงานการผลิต ผู้มีบทบาทในการซื้อน้ำมันจาก Trader, Manufacturer หรือ Exchange เพื่อใช้ในการบริโภค หรือขายต่อให้กับผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในโซ่อุปทาน
  • Trader ผู้มีบทบาทในการซื้อ-ขายน้ำมัน โดยรับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาซื้อ-ขาย หรือเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิต การจัดเก็บ หรือค้าปลีก
  • Manufacturer ผู้มีบทบาทในการกลั่นน้ำมันให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการในตลาด กระบวนการกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Fuel, Gasoil, Kerosene และ Mogas เป็นต้น
  • Exchange ผู้มีบทบาทในการเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อ-ขาย สนับสนุน (และควบคุม) กลไกตลาด ซึ่งสามารถซื้อ-ขายน้ำมันกับผู้เล่นในโซ่อุปทาน
  • Producer ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Crude) ตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาด

 

Vision

Create sustainable supply chain for Thai industries

Milestones

  1. Trading and supply chain simulation แบบจำลองการค้าและโซ่อุปทาน
  2. National trading and supply chain game เกมแห่งชาติ
  3. Trading and supply chain operations ระบบปฏิบัติการสำหรับภาคอุตสาหกรรม
  4. Sustainable supply chain platform แพลตฟอร์มเโซ่อุปทานที่ยั่งยืน