เปิดบ้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปี 2561

เปิดบ้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเปิดบ้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับทราบการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ กิจกรรมภายในหลักสูตรฯ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตใหม่ในหลักสูตรฯ ผู้ปกครอง นิสิตปัจจุบัน และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายและเล่าประสบการณ์ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ด้วย