เปิดบ้านโลจิสติกส์ “We are LOG” ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเปิดบ้านโลจิสติกส์ “We are LOG” ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับทราบการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ กิจกรรมภายในหลักสูตรฯ...
Read More