โครงการอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้อง 401 อาคารคณะโลจิสติกส์ โดยมี ผศ.ดร.รัตนา ลาวัง อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  และเสริมสร้างเจตคติค่านิยม สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยง หรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
Read More