ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนธาตุพนม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ นักเรียน โรงเรียนธาตุพนม โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program ศึกษาดูงานยังคณะโลจิสติกส์ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพต่างๆ และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
Read More
ความร่วมมือระดับนานาชาติในเครือข่ายยุทธศาสตร์
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดี และผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมโครงการ การติดตามประเมินผลและวางแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินการร่วมมือระดับนานาชาติในเครือข่ายยุทธศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกวางสี (ประเทศจีน) มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์(ประเทศเมียนม่า) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมหาวิทยาลัยอุตระ (ประเทศมาเลเซีย) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ โรงแรม...
Read More
โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้จัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด พอร์ทกัง และปีนัง ประเทศมาเลเซีย และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา โดยเข้าร่วมฝึกกับ "เรือวิสูตรสาคร" ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นเวลาทั้งหมด 20 วัน
Read More
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 สโมสรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KC 300 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิต ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเป็นการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์
Read More
อบรมการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีการอบรมการอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเกี่ยวกับการปฏิบัติการการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ (ship simulator) ที่คณะโลจิสติกส์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งและพร้อมสำหรับการจัดการการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า ในการปฏิบัติการการเดินเรือ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ
Read More
รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561
รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561 ตั้งแต่ 15 กันยายน-16 พฤศจิกายน 2561 1. ออนไลน์ ผ่าทาง http://e-admission.buu.ac.th 2. สมัครด้วยตัวเอง 3. ทางไปรษณีย์ ข้อ 2-3 ส่งเอกสารไปที่บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th เอกสารแนบ ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
Read More
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย    
Read More
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามจรรยาบรรณอันพึงมีในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันในคณะโลจิสติกส์
Read More