ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายเบญจพล คิมประเสริฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายเบญจพล คิมประเสริฐ (น้องแคน) นิสิตชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเบญจพล คิมประเสริฐ ณ วัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 10 “Cruise Service Management”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Cruise Service Management การจัดการบริการเรือสำราญ ได้รับเกียรติจาก Mr.Martin O'Dee CEO, Speedy Global Limited และ Ms.Widsawanee Chaiwattanasakul President of TSTC Thai Seafarer Recruitment Co.,Ltd. MD of...
Read More
โครงการแนะแนวการตรวจเรือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ได้จัดอบรมโครงการแนะแนวการตรวจเรือ โดย... กัปตันอนุชา เหรียญรักวงศ์ ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการตรวจเรือ
Read More
ศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 นิสิตปริญญาโท รุ่น 16/1 ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) แหลมฉบังคอมเพล็กซ์ และ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)
Read More
พิธีรับหมวกและรับแหวน 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 24 คน และชั้นปี...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษาคณะโลจิสติกส์ ดังนี้ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 90997 ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91004 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือที่...
Read More
อบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (e-Leave)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการอบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) ขึ้น ณ อาคารสหศึกษาส่วนงานโลจิสติกส์ ห้อง LOG2-402 เพื่อให้บุคลากรคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าใจการใช้ระบบลาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบเเละมาตรฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา  
Read More
การประชุมจัดตั้งสภาคณบดีโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมพิจารณา (ร่าง) ปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี (มอค.1) สาขาโลจิสติกส์ และการจัดตั้งสภาคณบดีโลจิสติกส์แห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อร่วมกันนำเสนอทิศทางและผลักดันนโยบายการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 12 สถาบันเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการบินพลเรือน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา...
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ นักเรียนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน  ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)โดยห้องปฏิบัติการจำลองการเดินเรือนี้เป็นห้องที่ใช้ฝึกนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือในการปฏิบัติการนำเรือ และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเรือที่ใช้ในการขนส่งทางทะเลของนิสิตทุกสาขาวิชาของคณะโลจิสติกส์ ด้วยเครื่องจำลองการเดินเรือสามารถแสดงการตอบสนองภาพได้เสมือนจริงจากสะพาน โดย ภาพเสมือนจริงบนสะพานเดินเรือนั้นสามารถแยกได้หลายหน้าต่างมีมุมการมองเห็น 270 องศา และมีฟังก์ชั่นสามารถรองรับได้ถึง 360 องศา   ในระบบภาพ 3 มิติ ผู้ฝึกสอนสามารถควบคุมการปรับแต่งทัศนะวิสัยจำกัด เวลากลางวัน เวลากลางคืน ระดับความแรงของสภาพท้องทะเล...
Read More
งานประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมด้วยคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี ซึ่งในงานครั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการ ของนักวิจัยแล้ว และยังมีการบรรยายพิเศษจาก 3 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ได้แก่ คุณนพพร เทพสิทธา...
Read More