อบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (e-Leave)

อบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (e-Leave)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการอบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) ขึ้น ณ อาคารสหศึกษาส่วนงานโลจิสติกส์ ห้อง LOG2-402 เพื่อให้บุคลากรคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าใจการใช้ระบบลาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบเเละมาตรฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา