การประชุมจัดตั้งสภาคณบดีโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย

การประชุมจัดตั้งสภาคณบดีโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมพิจารณา (ร่าง) ปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี (มอค.1) สาขาโลจิสติกส์ และการจัดตั้งสภาคณบดีโลจิสติกส์แห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อร่วมกันนำเสนอทิศทางและผลักดันนโยบายการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 12 สถาบันเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการบินพลเรือน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีการส่งมอบการจัดประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 2 ให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อไป