พิธีรับหมวกและรับแหวน 2561

พิธีรับหมวกและรับแหวน 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 24 คน และชั้นปี 2 จำนวน 39 คน คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา จากกัปตันพนารัญ เจริญวัฒน์ บริษัท Thoresen Thai Agencies Public Company Limited และกัปตันภัทรวรรธน์ มณีรัฐรุ่งเรือง บริษัท Highland maritime และคุณกร ลาวัง จากบริษัท Apt Technology and Consultant Co., Ltd. เข้าร่วมงาน