โครงการแนะแนวการตรวจเรือ

โครงการแนะแนวการตรวจเรือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ได้จัดอบรมโครงการแนะแนวการตรวจเรือ โดย… กัปตันอนุชา เหรียญรักวงศ์ ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการตรวจเรือ