รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษาคณะโลจิสติกส์ ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 90997
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91004

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือที่ ศธ 6212/2387 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขออนุมัติสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบต่อไปนี้

เอกสารแนบ