รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561

รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561

รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561
ตั้งแต่ 15 กันยายน-16 พฤศจิกายน 2561

1. ออนไลน์ ผ่าทาง http://e-admission.buu.ac.th
2. สมัครด้วยตัวเอง
3. ทางไปรษณีย์
ข้อ 2-3 ส่งเอกสารไปที่บัณฑิตวิทยาลัย
http://grd.buu.ac.th

เอกสารแนบ