อบรมการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

อบรมการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีการอบรมการอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเกี่ยวกับการปฏิบัติการการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ (ship simulator) ที่คณะโลจิสติกส์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งและพร้อมสำหรับการจัดการการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า ในการปฏิบัติการการเดินเรือ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ