โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามจรรยาบรรณอันพึงมีในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันในคณะโลจิสติกส์