ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนธาตุพนม

ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนธาตุพนม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ นักเรียน โรงเรียนธาตุพนม โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program ศึกษาดูงานยังคณะโลจิสติกส์ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพต่างๆ และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป