โครงการ Logistics Innovation Award 2018
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของกองงานโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดโครงงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โครงการ Logistics Innovation Award 2018 โดยมีนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 ทีม ได้แก่ ทีม We Will Log You ของนางสาวสิริญา ผลาผล นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์...
Read More