รางวัลเยาวชนดีเด่น
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอแสดงความยินดีกับ  นายอุดมโชค สันติธรรมากร  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และนายวีระพงษ์ เนตรกูล สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ภาคพิเศษ  ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
Read More