โครงการ Logistics Innovation Award 2018

โครงการ Logistics Innovation Award 2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของกองงานโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดโครงงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โครงการ Logistics Innovation Award 2018 โดยมีนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 ทีม ได้แก่ ทีม We Will Log You ของนางสาวสิริญา ผลาผล นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อนิรุทธ์ ขันธสะอาด เป็นที่ปรึกษา และทีมบูมเมอร์แรงโลจิสต์ของนางสาวอรทัย ไกรวาส และนางสาวชุติมา สุพรรณวงศ์ นิสิตสาขาการค้าฯ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มัธยะ ยุวมิตร เป็นที่ปรึกษา