รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ป.โท และเอก
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (3 รอบ) ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 เมษายน 2563 รอบที่...
Read More
ศึกษาดูงานที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมการนำเข้า-ส่งออกฯ รุ่นที่ 2 และได้พาไปศึกษาดูงานที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรับชมและฟังบรรยาย เรื่องการควบคุมศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเครื่อง X-ray และเครื่องตรวจกัมตภาพรังสี ที่ปนเปื้อนมากับตู้สินค้าหรือตัวสินค้า ในการนี้ได้รับคว่มอนุเคราะห์จากท่านผู้เชี่ยวชาญนิโรจน์ โง้วเจริญสุข และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ x-ray พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับและพาชมสถานที่พร้อมบรรยายให้ความรู้ตลอดงาน  
Read More
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้  - 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ระบบรับสมัคร ระบบการรับสมัคร http://e-admission.buu.ac.th/
Read More
กิจกรรมสังสรรค์หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำรุ่น โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 ที่ร้านอาหาร Bluefin Beach Bar & Restaurants โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้
Read More
โครงการเปิดบ้าน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้จัดโครงการเปิดบ้านการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย    
Read More
อบรม Smart SMEs การนำเข้า-ส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ได้เปิดอบรมหลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 สำหรับผู้ประกอบการเป็นวันแรก โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณนิโรจน์ โง้วเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้เข้าอบรม เรื่องเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานจริงจากศุลกากรท่าเรือ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ และ ดร.อรุณี...
Read More
การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน...
Read More
โครงการปฐมนิเทศสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจง โครงสร้างหลักสูตร ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน และอนาคตของนิสิต รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย
Read More
ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5...
Read More
โครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1300-1600 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้จัดโครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้อง LOG2-401 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ข้อมูล สาเหตุ อาการ วิธีการแก้ไขของโรค Heatstroke ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือจากผู้เชี่ยวชาญ
Read More