โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิต ปี 2566

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เอกสุววรณ โฮมสเตย์ จังหวัด จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสนับสนุนให้นิสิตได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม