เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เอกสุววรณ โฮมสเตย์ จังหวัด จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้...
Read More
ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมทั้งทีมสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะฯครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 36 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในคณะโลจิสติกส์
Read More