ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์ นิสิตปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับการตีพิมพ์ลง วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน – มิถุนายน 2567 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสินค้าภายในประเทศ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3”

โดยมี รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา