ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถนิมนันท์ กล้วยไม้ ได้รับการตีพิมพ์ ลง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกาคม – กันยายน 2567 เรื่อง.. การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี”

โดยมี รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา