ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิราวัฒน์ นัยกองศิริ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Journal of Advanced Development in Engineering and Science, Vol.14, No.39 January-April 2024เรื่อง An automated task assignment system for university lecturers

โดย ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อ.ผรณกษม อินทรทัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม