โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล เพื่อให้ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา STWC มีความเป็นมาตรฐานในสากล ซึ่งมีหลักสูตรต้นแบบ ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO) และถูกกำกับโดยกรมเจ้าท่า ทำให้นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว นิสิตจะต้องออกฝึกภาคทะเลในเรือสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) เพื่อบันทึกประวัติการทำงาน ในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ใหกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 1 ทั้ง 28 คน