โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ทั้งหมด 73 คน นำโดย ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ผศ.คงศักดิ์ เศรษฐดา อ. ฐานันดร์ กัณฑะษา และ อ....
Read More
การจัดการโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา บริษัท Decathlon
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 บริษัท Decathlon ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ Tharit Chanthasorot ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับความนิยม โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาในการทำงานของบริษัท ที่ต้องมีการติดต่อกับส่วนงานต่างประเทศ การทดสอบอุปกรณ์กีฬาก่อนการนำออกขายไปยังลูกค้า การจัดการคลังสินค้าที่มีการคำนึงถึงการหยิบและจัดเก็บทั้งในคลังสินค้าและที่หน้าร้านด้วย นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้นิสิตในเรื่องการจัดการขนส่ง ซึ่งต้องมีการจัดเส้นทางการขนส่ง จัดขนาดของรถให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าของบริษัท ทำให้นิสิตได้เห็นว่าบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์กีฬาและมีหน้าร้านใหญ่ในการขาย โดยคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ ซึ่งตรงตามหลักการจัดการโลจิสติส์ นั่นหมายถึงว่าการจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนหลากหลายอุตสาหกรรม ในคาบเรียนนี้ได้รับการดูแลกิจกรรมจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์...
Read More