เพิ่มทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่น กับ Pomelo Fashion
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการค้าระหว่างประเทศฯ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสิริวุฒิ สิริภูวโรจน์ ตำแหน่ง Operation Excellence and Solutions Manager ของบริษัท Pomelo Fashion ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ในด้านแฟชั่น การออกแบบ การผลิต รวมทั้งการจัดส่งและกระจาย ทั้งกิจกรรมภายในคลังสินค้า ทั้งนี้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมลองวิเคราะห์ธุรกิจด้วยการใช้ Business Model Canvas...
Read More
โครงการสร้างแรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและแขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน นำโดย ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ ผศ.นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และอาจารย์ผรณกษม อินทรทัต โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชม EEC Automation Park...
Read More
โครงการพานิสิตแขนงการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงานท่าเรือ TIPS และท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 และวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และ ผศ.คงศักดิ์ เศรษฐดา ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง และได้รับฟังบรรยายการจัดการท่าเรือ การขยายเฟสท่าเรือ เฟสที่ 3 ของการท่าเรือแหลมฉบังและหลังจากนั้นได้เข้าฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการปฎิบัติการท่าเรือ...
Read More
เปิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ บริษัท Celestica (Thailand) Limited และการแนะนำการฝึกสหกิจศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท Celestica (Thailand) Limited ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบความรู้เกี่ยวกับการบรรยายเรื่องสายการผลิตสินค้าของบริษัท ทำให้นิสิตได้มีมุมมองและองค์ความรู้ในสายอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมการแนะนำการฝึกสหกิจให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ในคาบเรียนวิชา preparation for career โดยมี ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และ ผศ.ดร. ชมพูนุท อ่ำช้าง ดูแลคาบกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในคาบบรรยายได้มีกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ทำให้นิสิตได้รับทั้งความรู้และความสนุกกับการบรรยายเป็นอย่างมาก
Read More
การเสริมสร้างความพร้อมด้านทัศนคติและการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเอกชัย ภิบาลพงษ์ Transport Manager บริษัท THREE TREES TRANSPORT CO., LTD. และคุณกร ลาวัง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตชั้นปีที่...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จาก Emerald Publishing ประจำปี 2023
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing ประจำปี 2023 จากบทความวิจัยเรื่อง ‘Risk analysis of the rice supply chain in Cambodia’ ที่เผยแพร่ผ่าน Journal of International...
Read More
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ นำโดย ผศ. กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ในกิจกรรมได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อในอนาคต
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในไฟล์แนบ   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Jilin University
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 7 หน้า 232-248 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Electrical & Electronic Engineering  สามารถอ่านข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่https://jilindaxuexuebao.net/details.php?id=DOI:10.17605/OSF.IO/5RD3F
Read More