ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จาก Emerald Publishing ประจำปี 2023

ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จาก Emerald Publishing ประจำปี 2023

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing ประจำปี 2023 จากบทความวิจัยเรื่อง ‘Risk analysis of the rice supply chain in Cambodia’ ที่เผยแพร่ผ่าน Journal of International Logistics and Trade (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JILT-05-2022-0007/full/html) โดยบทความวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งงานดุษฎีนิพนธ์ของ Dr Bunhorng Rath ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา เป็นที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง เป็นที่ปรึกษาร่วม